پرسرعت ترینشون کره ی جنوبی است.33.06 Mbps

کم سرعت ترینشون ایران خودمون است.00.58 Mbps

ارزون ترینشون ژاپن است.00.04$

گرون ترینشون ایران است.224$